ALEN

Kush ështe kamp-i?

• Shoqatë e prodhuesve të Qumshtit të Kosovës
• E përkrahur nga USAID/KCBS
• Organizim i fermerëve në nivel të Kosovës

Obiektivat

•   Përmrsimin e standardeve të kualitetit dhe mbrojtjen e konsumatorëve
•   Implementimin e standardeve të kualitetit dhe mbrojtjen e konsumatorëve
•   Përmirësimin e aftësive të marketingut të prodhuesve të qumështit
•   Krijimin e një ambienti të favorshëm fiskal dhe rregullavë në industrinë konkurruese

Të arriturat

• Ngritje në nivelin menaxhues të fermave
• Përmirësim i të  ushqyerit të lopëve
  qumështore
• Përmirësim i higjinës së qumështit
• Përmirësim racor dhe riprodhues
• Ndikim ne përmirësimin e një ambienti të
  favorshëm

Çka ofron Kamp-i?

• Shërbime profesionale ne menaxhimin e fermave
• Pane për ndërtimin e stallave (mbështetur nga SDC)
• Sjërbime profesionale ne ngritjen e riprodhimit ne
  lopët qumështore
• Përgaditjen e racioneve te ndryshme ushqimore
• Shërbime ne përmirsimin e kualitetit të  qumështit
  të freskët
• Shërbime ne mirëmbajtjen e thundrave

Vizioni

• Shoqate e konsoliduar vendore ne mbrojtje te 
  interesave të prodhuesve kosovar të qumështit
• Një partner i respektuar në sektorin privat dhe në
  vendim-marrje në politikat bujqësore me institucionet       
  qeveritare vendore
• Ofrim shërbimesh dhe trajnime anëtarëve të saj dhe     
  fermerëve.